Om Autisme / Asperger Syndrom

Aspergers Syndrom

 

Aspergers syndrom er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse i autismespektret. Man har altid kendt til mennesker, der udviste tegn på syndromet, men det blev først en officiel diagnose i 1992, da den kom med i WHOs diagnosemanual, ICD-10 (1994 i Danmark).

Fælles for Aspergers syndrom og andre former for autisme er, at alle med en diagnose inden for autismespektret har vanskeligheder med socialt samspil, og de kan udvise stereotyp og ufleksibel adfærd.

Diagnosen Aspergers syndrom gives til mennesker, der ikke traditionelt opfattes som mennesker med autisme. For eksempel er mennesker med Aspergers syndrom normaltbegavede og ønsker ofte at indgå i socialt samvær. Men de har ofte svært ved at etablere og bevare sociale kontakter og har derfor brug for hjælp og støtte til at udvikle disse evner.

De har heller ikke de samme sproglige vanskeligheder, som kan findes inden for andre former for autisme. Dog kan deres sproglige udvikling være meget anderledes end andre børns. De begynder at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes måde at tænke på. Deres måde at tale på kan også virke meget formel, og de taler ofte mere monotont end andre.

For nogle børn med Aspergers syndrom er sproget et "legetøj", som kan sættes i system. For eksempel finder nogle børn med Aspergers syndrom på nye ord, nogle elsker rim og remser, og andre laver ordrim.

Hvor mange har Aspergers syndrom?

Syndromet er langt mere udbredt end de andre former for autismespektrumtilstande og man regner med, at ca. 1 ud af 300 børn har diagnosen Aspergers syndrom. Der er dog helt sikkert et noget større mørketal, fordi diagnosen er ny.

Mange voksne har ikke fået diagnosen, fordi den ikke fandtes, da de var børn, og fordi de sociale krav var anderledes før i tiden. I dag stilles der meget større krav om fleksibilitet, omstillingsparathed og social intelligens både i skolen og på arbejdsmarkedet. Det betyder, at tilværelsen er blevet sværere for mange mennesker, og at man derfor skiller sig mere ud, hvis man har Aspergers syndrom.

Hvordan opdager man, at en person har Aspergers syndrom?

Som regel opdager man Aspergers syndrom senere end infantil autisme (som man kan diagnosticere, inden barnet er fyldt tre år). De fleste børn med Aspergers syndrom får diagnosen, når de er mellem 5 og 7 år gamle. Pigerne opdages som regel senere, i 10-14 årsalderen.

Hvis det er ens første barn, har man ikke noget sammenligningsgrundlag til en normal udvikling, og hvis man tror, at ens barn har Aspergers syndrom, kan det være fordi barnet måske altid har været lidt sært og svær at kommunikere med. Barnets sproglige udvikling kan også have været anderledes end andre børns, og barnet kan have svært ved at lege med andre børn og være lidt af en enspænder.

I nogle tilfælde vil barnet først begynde at skille sig ud, når det kommer i børnehave eller skole, hvor kravene til de sociale kompetencer bliver større og større.

Fordi diagnosen Aspergers syndrom er så ny, er der mange, der først får diagnosen som voksne. Hos voksne viser Aspergers syndrom sig ofte ved, at man har svært ved at få og fastholde et job og skabe og bevare venskaber og parforhold. Det kan også være svært for en voksen med Aspergers syndrom at varetage daglige gøremål som for eksempel personlig hygiejne, rengøring, åbning af post, betaling af regninger, aflevering af opgaver på videregående uddannelser m. m.

Hvad er tegnene på Aspergers syndrom?

De fleste mennesker med Aspergers syndrom har vanskeligheder ved socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. Dette viser sig blandt andet ved, at man har svært ved:

  • At sætte sig ind i andres tanker og følelser
  • At etablere og bevare venskaber
  • At vide hvornår og hvor længe man har øjenkontakt
  • At omstille sig til nye forhold, f. eks. ved flytning, skoleskift, arbejdsskift, osv.

Og:

  • Man mangler situationsfornemmelse
  • Man mangler, eller har kun meget lidt mimik, gestus og kropssprog
  • Man har konkret opfattelsesevne
  • Man kan have særinteresser, som optager næsten al ens tid
  • Man har sansemæssige problemer med høre-, lugte-, syns- og/eller følesansen

Tegnene på Aspergers syndrom kan variere fra person til person, da der kan være stor forskel på, hvordan syndromet kommer til udtryk hos den enkelte.

Nogle mennesker med Aspergers syndrom lærer selv at efterligne og udtrykke almindelig adfærd, selvom de ikke forstår hvad andre mennesker forventer af dem.

Især voksne, der hele livet har levet med Aspergers syndrom, har oparbejdet forskellige strategier for, hvordan man fungerer socialt, og hos dem vil tegnene være meget mindre tydelige og i nogle tilfælde næsten usynlige.

Hvad er årsagen til Aspergers syndrom?

Der forskes stadig i at finde en årsag til autisme og Aspergers syndrom, og man mener, at der er tale om ikke blot en, men flere årsager i samspil. Der bruges mange forskningsmidler på at finde årsagen til autismespektrumtilstande.

Det er påvist, at der er en høj grad af arvelighed i Aspergers syndrom, og ofte får flere i familien diagnosen samtidig.

Heidi Larsen | Herslevvej 33A, Rudkøbing - Danmark | Tlf.: 20564723 | aspergerlangeland@gmail.com